تولید محتوای الکترونیکی

همکاری در اجرا و تولید محتوای الکترونیکی دوره آموزش مجازی برای کارکنان اداره کل مخابرات استان خراسان رضوی – سال ۱۳۹۴


همکاری در تولید محتوای الکترونیکی
دوره های آموزشی بر اساس استاندارد اسکورم منابع انسانی شهرداری مشهد – سال ۱۳۹۵

آموزش و پرورش خراسان رضوی

 

همکاری و مشاوره در زمینه آموزش مجازی سال 1398

شرکت پدیدار آفرین دانش آینده(پادا)

همکاری و مشاوره در راه اندازی سیستم آموزش مجازی در قالب سامانه مودل و ادوب کانکت   – سال 1398-1399