شما می توانید با بهره گیری از دستگاه های خود پرداز در سراسر کشور یا به صورت اینترنتی و موبایل بانک ، هزینه خرید های خود را به حساب های زیر واریز نمایید ؛

شماره حساب ها

حساب بانک ملی به نام معین محمدی

شماره حساب:

0304848902001

شماره شبا:

IR46 0170 0000 0030 4848 9020 01